Emperyalizmin (akademik – bürokratik) gizli orduları

Lenin Emperyalizmin iki taktiği yazısında dünya egemenliği” emperyalist siyasetin özüdür; emperyalist savaş, o siyasetin devamıdır.. “Emperyalist bir savaş, siyasal sonuçları bakımından tamamen gerici ve anti-demokratiktir “ değerlendirmesini yapar. Savaş kavramını onun bu BİÇİMİnden ele alıp onun özünden yani siyasi temelinden, savaşın diğer bir biçimini , gizli olanını ele alırsak, gizli savaşların da özünde gerici ve anti-demokratik olduğu sonucuna ulaşmak mekaniksel değil, diyalektik bir bağlantı olur.

Emperyalistler ezilen halkların ulusal kurtuluş savaşlarını ve sosyalist mücadeleleri bastırmak için sadece açık savaşlar değil, genellikle istihbarat örgütleri ve kiralik, kukla elemanlarınında kullanımıyla, “gizli savaşlar” da yürüttüler. Bu tür gizli savaşlar Sovyetlerin dağılmasından önceki , soğuk savaş döneminin en belirgin ve su yüzüne çıkan uygulamaları oldu.

Soğuk savaş döneminin sona ermesi, dünyadaki ekonomik patlama, bu ekonomik patlamanın bir sonucu olarak bir zamanlar az gelişmiş ülkelerde ekonominin belirli ölçülerde ve hızla gelişmesi, bu gelişme nedeniyle küçük burjuva sınıfın palazlanması ve burjuva liberal düşünceye doğru hızla kayması, gizli savaşları daha da güçlü ve az masraflı bir şekilde öne çıkardı. Özellikle emperyalizmin “ideolojik” mücadele alanında daha da aktif olarak yer alması konusundaki teorik yapıtlar, bu ideolojik mücadelede kendi ülkelerinde kimi mali destekli, kimi akademik destekli , kimi gönüllü yer alacak palazlanmış bir küçük burjuva sınıfın olması, gizli savaş için orduların oluşturulmasının temelini hazır hale getirdi.

 

Türkiye özelinde de bu palazlanan küçük burjuva sınıfa ilave olarak, devrim mücadelesinden bıkmış, yaşlanmış ve popülerliğin tadını almış döneklerin sayısının hiç te küçümsenmeyecek derecede olması, emperyalist gizli orduları için gönüllü , kimi yerde hala solcu olduğuna inanan, kimi yerde solculuğu burjuva ideolojisine indirgeyen,  hazır ve nazır adayların varlık temelini oluşturdu. Yani emperyalist ideolojik mücadele ve gizli savaşın farklı biçimde yürütülebilmesi için Sol içinden burjuva düşüncelerin yaygınlaştırılması büyük çapta kendiliğindenci küçük burjuva bir hareket olarak  doğdu. Bu gelişim ve değişimi  çok iyi gözlemleyen emperyalistler, kendiliğindenciliği gerek akademik ve gerekse sivil toplum örgütleri gibi kurumsal mali desteğin yanında, işçi örgütleri ve partilere kadar destekleme ve dolayısıyla kontrolü ele alma amacında sözde işçi ve sözde özel,  uluslarası ve ulusal kurumlar oluşturdular. Gelinen yerde bu kurumlar dünyanın hemen her ülkesinde emperyalist ideolojinin hizmetinde, devrimleri reformlarla sınırlamaya çalışan, özelleştirmeyi, küreselleşmeyi, emperyalist saldırıları sol adına onaylayan ve savunan güçlü bir Gizli Ordu yu oluşturmaktalar. Bu gelişimin tarihini ve kurumları incelemek devrimci mücadelede alınacak tedbirler ve yapılacak birlikler açısından önem taşımakta.

Emperyalist siyaset yakın Tarihine kısa bir bakış

Soğuk savaşın sonlarına doğru , gelişen halk hareketlerini  kimi yerde engelleyemeyen emperyalist ler ikilemli bir politika uygulamaya başladılar.  Bu politika 1970 lerin Amerikan Neo-Kon politikası , Paul Nitze in başkanlığında  hazırlanan  68 Mili Güvenlik Kurulu Raporu na uygun  askeri pratiği öne çıkaran  militarizm politikası ile Bernstein ve Troçkizmden esinlenen küresel devrim politikasının bir karışımı oldu.

 

Bu 68 Mili Güvenlik Kurulu Raporu temelindeki politikadan  yavaş yavaş neo-kon politikasına karışım ve  değişim döneminde Troçkizm neo konların politikalarının esinlendiği en önemli akımlardan birisi oldu. The Public Interest, Kamu Yararı adlı magazinin kurucusu İrving Kristol, magazine yazarları  Nathan Glazer, Sidney Hook, ve  Albert Wohlstetter  gibi, Neo-konların kurucularından çoğu 1930 ve 40 larda Troçkist ve Troçkiye yakın olanlardan, Penn Kemble, Joshua Muravchik, ve Carl Gershman, gibi daha genç olan bir kısmıda eski Troçkist Max Schacmantın hakim olduğu dönemdeki Sosyalist parti elemanlarından oluşmaktaydı.

 

Troçkizmin Bernsteincı enternasyonalist görüşlerinin hakim olduğu bu Troçkist önderler! den James Burnham ve  Max Schachtman ikinci dünya savaşı döneminde  Nazilere ve Sovyetler aynı şekilde karşı tavır almalarına rağmen ikiye bölündüler. İtalyan Troçkist Bruno Rizzi nin bürokrat ve menejerlerin yeni bir sınıf olarak ortaya çıktığı teorisini benimseyen bu iki önderlerden James Burnham Sol culuğu bırakarak sağcı National Review magazininide editor oldu.

 

Neo-kon ları oluşturan (ve oluşturmayan) Amerikalı Troçkistlerin ABD dış politikasına  yaklaşımı Bernsteinın emperyalizmin yayılması ve geri kalmış ülkelerde kapitalizmin geliştirilmesi teorisi ile Fukuyamanın *Tarihin sonu* başlıklı yazısında özetlediği Kapitalizmin son sitem olduğu teorisinin bir birleşimi olarak Demokratik Kapitalizm in global olarak yaygınlaşmasını  hedef alıyordu. Bu ideolojik temelde  Neo-Kon Troçkistler, Johua Muravchik in  Bernstein ın teorisinin özeti olan  “Demokrasiyi İhraç etme”  politikasını da , siyasi pratik olarak seçtiler.

Neo-kon ların siyasi çalışmalarındaki teorik arka planı, onların geçmişteki Troçkist faaliyetlerinden ve ideolojilerinden kopuk değildi.  Bu nedenle neo-konların düşünceleri Troçkizm ve Paul Nıtze in 68 Mili Güvenlik Kurulu Raporu nun bir karışımı olarak ortaya çıktı.

 

Troçkizmin burjuva ve küçük burjuva  karakteri , ideolojik olarak uzlaşmacı yapısı , soğuk savaş sonrası dönemindede onların her türlü liberal ve gericilerle ittifak yapmalarının zeminin hazırladı. Soğuk savaş sonrası stratejisi olarak emperyalist ideolojik yapılanma ve ideolojik mücadelenin öneminin , özellikle Huntington tarafından vurgulanması  ve kültürler arası çatışma yazısıyla yeni politikanın temellerinin atılmasından sonra ,  burjuva ideologlar ın dış politikası artık liberalizme ve sol a karşı olma klişelerinden çok,  muğlak bir idealism , demokrasi  içerik ve sloganlarını taşımayı temel aldı. Bu muğlaklık , idealizm ve ideolojik yapılanma , Troçkistlerin emperyalist siyasetde daha aktif ve yukardan aşağıya yuvalanabimeleri olanağını sağlamış oldu. 

Emperyalist Kurumlar ve Troçkistler

NED  (Demokrasi için Ulusal bağış), Hindistanda 1999 da kurulan, NED in gizli  kopyası olan WMD , Özgürlük  için Dünya hareketi, Amerikan İşçi  Federasyonu  ve Sanayi Örgütleri Kongresi  AFL-CIO  , 1997 de AFL-CIO nun bir bölümü olarak kurulan  Ulsularası İşçi Dayanışması Amerikan Merkezi (ACILS),  1983 de kurulan (NDI) Ulsularası İlişkiler için Ulusal Demokratik Kurumu , Freedom House (özgürlük Yuvası),  Ulsularası Özel Girişim Merkezi  CIPA (IRI) , Citibank, Ford, Soros  vakıfları vs gibi kuruluşlar bu emperyalist politikada ki  gizli savaş ve gizli ordu ideolojik pratik yaklaşımın ürünü olan en büyük kurumları oluştururlar.

 

Amerikan İşçi  Federasyonu  ve Sanayi Örgütleri Kongresi  AFL-CIO  nun Lane Kirkland kanadına baş danışman olan , Shachtman ve takipcileri işçi hareketleri içinde önce ABD de kök saldı. Kısa zamanda hükümetden destekli, sözde özel vakıflarla Troçkistler uluslararası işçi hareket ve örgütlerine yayılmaya başladılar.

 

AFL-CIO  ister demokrat ister Cumhuriyetci iktidar olsun tarihi boyunca  Amerikan sermayesine hizmet etdi. AFL-CIO  nun , NED ile yakın çalışmaları gizli olmayan ve saklanmayan gerçeklerdir. NED in kurucularından Troçkist, Schactmancı Tom Kahn ın , AFL-CIO nun uluslarası temsilcisi olarak yurt dışında Sivil Toplum hareketleri oluşturma yönündeki  en önemli çalışma örneklerinden birisi Polonyada ki Solidarity  olmuştur.

 

Bu nedenle , Emperyalist ideolojik yapılanmanın teorik   beyni olma hakkını!! kazanan NED (Demokrasi İçin Bağış Vakfı) , çoğunluğu Troçkist geçmişi olan, devrimden umutları kalmamış, burjuva demokrasisine bel bağlamış Troçkistler tarafından oluşturuldu.

 

NED in liderlerinden ilki, öncesi Troçkist Sosyalist parti olan, Troçkist  Shachtman ın lideri olduğu,  ABD nin dünya çapında askeri müdahalelerinin destekcisi, Sosyal Demokrat  dan , Carl Gershmandı.  

 

Devlet tarafından mali ve  gereken her yönden desteklenen , dünyanın hemen hemen her ülkesinde faaliyet gösteren , NED in  kuruluş amacı, dünyada tekelci sermayeye karşı olmayan rejimler in kontrolü altında kapitalist ekonomiler kurmak olmuştur.

 

Globalizm in çıkarları doğrultusunda  “dünya devrimleri ! “ gerçekleştirme  amacını güden NED için,  ABD kongresinden değişik zamanlarda ve değişik ülkeler için özel ve ilave ödenek fonlarının yapıldığını kongre raporları dışında basında da yaygınca görmek mümkündür.

 

Gene dünyanın hemen her ülkesinde faaliyet gösteren , AFL-CIO nun  Dayanışma merkezi , bu ülkelerde Devrimci örgütlenmeleri  engelleme, zayıflatma,  ve özelleştirmeye , tekelci sermayeye karşı olmayan  sendika ve grupları  destekleme faaliyetleri ile NED in bu amacını gerçekleştirmesine, katkıda bulunmakta.

 

AFL-CIO Dayanışma Merkezi , soğuk savaş döneminde ülkelerin bağımsız ekonomik sistem kurmalarını engelleme çabalarını yürütmek için  devlet tarafından kurulmuş ve desteklenmiş , Özgür İş Geliştirme Amerikan Enstitüsü  (AIFLD) nün bir devamından başka bir şey değildir. CIA nin gizli operasyonlarının zamanla ortaya çıkması nedeniyle  yenilenen poltika ve pratiği NED in kuruucularından Allen Weinstein  1991de şöyle  itiraf ediyor;

“Bizim bu gün yaptığımız şeylerin çoğu 25 yıl önce CIA tarafından gizli bir şekilde yapılıyordu.

Bundan anlaşılacağı gibi, Uluslararası alanda , özellikle liberallerin anladığı ve yansıttığı ilericiler tarafından desteklenme”  mit inin tersine  NED, ABD istihbarat servisleri bir yana,  her türden gerici kuruluşlarla ortak çalışmalar içindedir.

 

AFL-CIO nun Dayanışma Merkezinin mali fonları Devlet bakanlığı, Çalışma bakanlığı  gibi devlet kurumlarının yanında, bir sürü sözde özel vakıflar tarafından sağlanmakta.

 

Bu nedenle, ABD tekelci sermayenin çıkarlarıyla çatışan Venezuella da  Venezuella İşçi Konfederasyonu nun Chavez e karşı muhalefetinde  ve desteklenmesinde, AFL-CIO nun Dayanışma Merkezi  nin aktif rol alıyor olması tesadüf ve bağlantısız bir olay değildir..

 

Aynı şekilde, günümüzde reklamı yapılan  Mısırda ki Bağımsız Mısır Sendikaları Federasyonu, AFL-CIO Dayanışma Merkezi nin bir ortağı olan 1990da kurulan Sendika ve işçi servisleri Merkezi (CTUWS) ile  Gayrimenkul Vergi otoritesi Sendikasının temelini oluşturdukları bir sendika! dan başka bir şey değildir.

 

NED in özelleştirme siyasetini  kendi ülkelerinde destekleyen  hayata geçiren Liberallere mali destek  farklı yollardan ulaşırken , sendikal faaliyetlerde bu mali destekler AFL-CIO nun dayanışma merkezi dolayısıyle yapılmakta.  En son  (2009) raporu na göre Dayanışma Merkezi  Mısırdaki çalışmalara  $318,757 harcamış. Aynı sene diğer örgüt ve kuruluşlara, NED $187,569 yardım etmiş. 

 

Sonuç olarak temel ideolojik yapısını Troçkistlerin oluşturduğu ve Troçkistlerin  açık gizli desteklediği bu kurumlar  ve onların faaliyetleri,  uluslararası alanda , hemen her ülkede emperyalist Gizli Orduların  oluşması yolunda sürekli faaliyet içindeler. Bu Küreselci, ülkelerin  önemli ekonomik sanayilerini özelleştirmeci, toprakları ve su kaynaklarını özelleştirmeci, Soroscu , liberal, burjuva demokrasisi hayranı  aydın! lar , akademisyenler, ve sendika ağaları,  emperyalist gizli ordu nun açık-gizli, dolaylı-dolaysız emperyalist kurumlardan destek alan  elemanlarını oluşturmaktalar.

 

Bunlar, yukarda sözü geçen Emperyalist kurumlardan  ve onların fonlarından destek alan , sol maskesi altında dünya kapitalist devrimi çağrısını yapan,  ırak, Afganistan ve günümüzde Libya daki gibi  emperyalist işgalleri , kapitalizmin bu ülkelerde gelişip sosyalizmin  gelişini hızlandıracağı gibi şövenist teoriyi, ve  işgali iki emperyalist ülke arasında ki savaş olarak değerlendiren revizyonist  teorileri savunan Anti Marksist, karşı devrimci , emperyalizmin gizli ordularının bilinçli-bilinçssiz, ödemeli-gönüllü  elemanlarıdır.

 

Bitirirken , Emperyalist savaşın  Marksist teoride ne olduğu, ve emperyalist işgalle kapitalizmin gelişmesi  konusunda Lenine başvuralım – Ulusların kendi kaderini tayin Hakkından-;

“”Tezleri yazanlar, bu tuhaf beyanlarını haklı göstermek için, “emperyalizm çağında yurt savunmasının, kendi burjuvazisinin yabancı halkları ezme hakkını savunmak olduğunu ileri sürüyorlar. Ama bu, yalnızca emperyalist savaş için doğrudur, YANİ emperyalist devletler ya da emperyalist devletler grupları arasındaki savaş için””

Lenin: II. Enternasyonalin İflası yazısından

“”Sosyal-şovenizmin öbür “marksist” teorisi: sosyalizm, kapitalizmin hızlı gelişmesine dayanır; ülkenin zaferi, orada (işgal edilen ülkede) kapitalizmin gelişmesini, dolayısıyla sosyalizmin gelişini hızlandıracaktır; ülkenin yenilgisi ise, onun (işgal edilen ülkenin) iktisadi gelişmesini, dolayısıyla sosyalizmin gelişini geciktirecektir.””

Troçkizmi hala sol içinde görenler, onlarla Boykot Cepheleri kuranlar, Emek ve Demokrasi Blogu oluşturanlar, tarihin en basit diyalektik incelemesinden  ve tecrübelerinden uzak bir şekilde , opportunizmin batağına düşmekden, ve Troçkizmin  hastalığına yakalanmaktan kendilerini kurtaramazlar.

 

Emperyalizmin gerici ve antidemokratik siyasetlerinin bir devamı olan açık savaş biçimine karşı çıkmayanlar la, diğer bir biçimi olan gizli savaş ına ve bu savaşta kullanılan gizli ordu yu oluşturanlara, onların  ideoloji ve pratiklerine karşı çıkmayanlar arasında , taktıkları maske ne olursa olsun, teorik ya da pratik bir fark olabilirmi??

 

Erdoğan Ahmet – https://yenidemokrasi.blogspot.com/2011/04/emperyalizmin-gizli-ordular.html

Nisan 5, 2011
Derleme kaynaklar ve yazıda geçen referanslar

 

AFL-CIO Dayanışma Merkezinin , İşçi haklarını Dünya çapında desteklediği!!! başlıklı web sitesi http://www.solidaritycenter.org/index.asp

NED in Dünya Çapında Özgürlüğü Desteklediği !! web sitesi

WMD Dünya demokratlarının Demokrasiyi koruma mücadeleleri!!! web sitesi

AFL-CIO Amerika sendika hareketi web sitesi

AIFLD hakkında , sadece yanına CIA yazın ve arayın , tarihi hakkında yeterinden fazla kanıtlayıcı  bilgi bulabilirsiniz

IRI, CIPE Ulsularası özelleştirme ve demokratikleştirme!! merkezi sitesi

yazıdaki bir sürü verileri ve ilave leri Dış Politikaı Jurnal ın sitesinden bulabilrisiniz

Kütüphanemizden toplam 2345 içerik

Net Bilgi Dünyanız Kütüphanemizden bir Alvehe servisidir. Kurucu: Ümit Solmaz